Skip links

Algemene Voorwaarden

Behoudens een uitdrukkelijke afwijking bij schriftelijke overeenkomst zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met De Hemelbrug

1. Prijsoffertes worden steeds ter informatieve titel gegeven en zijn bijgevolg niet bindend voor De Hemelbrug. Bestellingen zijn geldig na aanvaarding en bekrachtiging door een bevoegd persoon van De Hemelbrug.

2. Ter bevestiging van een evenement wordt een voorschot van 100 euro gevraagd. Reservaties zijn bindend na ontvangst van het voorschot.

3. Het definitieve aantal personen dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst aan ons doorgegeven te worden via mail. Op basis van dit aantal deelnemers voorzien wij catering.

4. Elke annulering van een feest of evenement dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering van een bestelling is De Hemelbrug gerechtigd de door haar gemaakte kosten, de door haar aangegane verbintenissen en de door haar gepresteerde werkuren tot op datum van annulering aan te rekenen aan de besteller. In geval van annulering tot 15 dagen voor de datum van het event zijn er geen annuleringskosten. 14 dagen of minder wordt er 50% van de huurprijs aangerekend. Bij annulering 48u of minder wordt 100% van de totale prijs (inclusief catering) aangerekend.

5. Alle protesten betrekkelijk de facturen moeten op straffe van niet ontvankelijkheid gebeuren bij schrijven binnen de 8 kalenderdagen vanaf factuurdatum.

6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 kalenderdagen vanaf factuurdatum, behoudens anders vermeld op de factuur. De betaling is draagbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest van 10% per jaar worden aangerekend. Daarenboven zal bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn welke conventioneel en forfaitair wordt bepaald op 10 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50,00 euro.

7. In geval van betwisting en gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.